வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை முறை விதை நேர்த்தி

குறுஞ்செய்திகள்

விவசாய சம்பந்த குறிப்பு மற்றும் குரல் பதிவு


விதை சுத்திகரிப்பு

விதை சுத்திகரிப்பின் போது களையப்படும் பொருட்கள்

  • உயிரற்ற பொருட்கள்
  • சாதாரண களை விதைகள்
  • நச்சு களை விதைகள்
  • வீண் விதைகள்
  • சிதைந்த விதைகள்
  • பிறப் பயிர்களின் விதைகள்
  • பிற இரக விதைகள்
  • அளவு குறைந்த விதைகள்

ஆதாரம்: விக்காஸ் பீடியா